• 10 lipca 2020
 •  

  Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 
  w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19
  w ramach akcji „Wakacje z Biblioteką” sierpień 2020

   

  • Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurami na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi przed rozpoczęciem 1-szych zajęć. Oświadczenie dostępne będzie w centrali oraz filiach MBP-CK w trakcie trwania zapisów na zajęcia wakacyjne.
  • Wszystkie osoby wchodzące do budynku MBP-CK mają obowiązek skorzystania
   z płynu dezynfekującego do rąk.
  • Wszystkie osoby przebywające w MBP-CK powinny zachować dystans społeczny
   w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2m.
  • Podczas przebywania w MBP-CK wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki/przyłbice.  
  • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić  
   z   dziećmi   wyłącznie   do   korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie 2 m od kolejnego rodzica  z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci nie mogą przebywać
   w budynku podczas zajęć.
  • Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
  • W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 2 m.
  • Po każdych zajęciach PODŁOGA zostanie umyta środkiem dezynfekującym, dezynfekuje się powierzchnie   dotykowe   –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
  • Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
  • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do MBP-CK niepotrzebnych przedmiotów.
  • Pracownicy administracji   oraz   obsługi   sprzątającej   powinni   ograniczyć   kontakty 
   z uczestnikami oraz nauczycielami.
  • Na zajęciach mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
  • Jeżeli dziecko   przejawia   niepokojące   objawy   choroby   będzie   odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z MBP-CK.
  • Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
  • Wyżywienie. Każdy uczestnik zajęć powinien być zaopatrzony we własne produkty żywnościowe takie jak woda czy kanapki.
  • Na zajęcia  w ramach akcji „Wakacje z Biblioteką” obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Grupa jest stała i nie ulega zmianom podczas akcji. Jeśli dana dziecko przestanie przychodzić na zajęcia z jakiejś przyczyny nie ma możliwości uczestnictwa w kolejnych.
  • Procedury obowiązują do odwołania.