Regulamin Konkursu Plastycznego „BOGUSZÓW-GORCE OCZAMI DZIECKA ”

 • 20 maja 2020
 • Cele konkursu:

   – upowszechnienie wiedzy związanej z miastem Boguszów-Gorce,

  – rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

  – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. – kształtowanie wyobraźni i inwencji
     twórczej dzieci,

  – kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta,

  – kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

   – motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,

   – rozwijanie zdolności manualnych.

  • 2

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach

  Patronat honorowy:

  Sebastian Drapała – z-ca Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc

  • 3

  Uczestnicy konkursu:

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej

  • 4

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przedstawiającej miasto Boguszów-Gorce. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na adres
   boguszow@mbp-ck.pl, z dopiskiem „konkurs: Boguszów-Gorce oczami dziecka”.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2020 r.
  3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
  • 5

  Technika i forma prac:

  Praca wykonana dowolnymi farbami, kredkami, wyklejana z plasteliny lub papieru kolorowego.

   Format pracy:  A4

  • 6

  Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania

  • 7

  Każda prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

  • 8

  Ocena prac:

  Przesłane zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu  „WESOŁE MINUTKI
  W BIBLIOTECE” w dniu 1 czerwca 2020 r. Zwycięzców wyłonią mieszkańcy Boguszowa – Gorc w głosowaniu internetowym, w dwóch kategoriach: – klasy I-IV, – klasy V – VIII.

   Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2020 r. na profilu „WESOŁE MINUTKI
  W BIBLIOTECE.” Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  • 9

  Nagrody:

  Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii nagród rzeczowych. Ponadto 6 najlepszych prac w I kategorii i 6 najlepszych prac w II kategorii, zostanie opublikowanych w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2021.