Drodzy czytelnicy

 • 25 marca 2021
 • Od poniedziałku 29 marca 2021 r. wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki. Wypożyczenia książek tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na konkretną godzinę.Zasady:- czytelnik zamawia książki pod nr konkretnej filii: Centrala (pl. Odrodzenia 4) – 74 8449 284Filia nr 1 (ul. Anny Walentynowicz 6) – 74 8448 007Filia nr 2 (ul. Reymonta 4) – 74 8449 272Filia nr 3 (ul. Żeromskiego 35) – 74 8442 517Filia nr 4 (ul. Traugutta 12 g) – 74 8440 454 Filia nr 5 (ul. Kosynierów 81) – 74 8449 824- bibliotekarz kompletuje zamówienie, wprowadza książki na konto użytkownika i ustala z czytelnikiem konkretną godzinę odbioru;- o umówionej godzinie bibliotekarz zostawia paczkę z książkami na przygotowanym stoliku; – czytelnik w czasie odbioru zamówionych książek może dokonać także ich zwrotu do specjalnego kosza umieszczonego przy stoliku.Dziękujemy za wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

  RODO – Klauzula informacyjna

 • 16 listopada 2020
 • KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów – Gorce

   2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@eduodo.pl lub aleksandra@eduodo.pl

   3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

   a) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,

   b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  c) realizacji działań promocyjnych  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,

  c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

  6) Ma Pani/Pan prawo  żądania od Administratora:

  a)                    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b)                    do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)                    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

          – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

          – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

          – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

          – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

          – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

  d)                    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

  e)                    do przenoszenia danych,

  w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

  9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane