,,Boguszowskie Kwiatlove”

 • 30 lipca 2020
 • W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy warsztaty florystyczne dla seniorów „Boguszowskie Kwiatlove.” Panie poznały tajniki tworzenia kompozycji kwiatowych. Oto pierwsze efekty tej przygody. Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztatach. Wszystkich chętnych seniorów, którzy chcieliby nauczyć się jak tworzyć dekoracje niebanalne zapraszamy do zapisów w MBP- CK. Zajęcia odbywać się będą regularnie raz w miesiącu.

  obrazek pokazujacy efekty warsztatów florystycznych

  drugi obrazek pokazujacy efekty warsztatów florystycznych

  obrazek pokazując panie z kwiatami

 • 10 lipca 2020
 •  

  Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 
  w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID- 19
  w ramach akcji „Wakacje z Biblioteką” sierpień 2020

   

  • Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurami na czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go instruktorowi przed rozpoczęciem 1-szych zajęć. Oświadczenie dostępne będzie w centrali oraz filiach MBP-CK w trakcie trwania zapisów na zajęcia wakacyjne.
  • Wszystkie osoby wchodzące do budynku MBP-CK mają obowiązek skorzystania
   z płynu dezynfekującego do rąk.
  • Wszystkie osoby przebywające w MBP-CK powinny zachować dystans społeczny
   w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2m.
  • Podczas przebywania w MBP-CK wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki/przyłbice.  
  • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić  
   z   dziećmi   wyłącznie   do   korytarzy z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem oraz w odstępie 2 m od kolejnego rodzica  z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci nie mogą przebywać
   w budynku podczas zajęć.
  • Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
  • W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 2 m.
  • Po każdych zajęciach PODŁOGA zostanie umyta środkiem dezynfekującym, dezynfekuje się powierzchnie   dotykowe   –  poręcze,  klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
  • Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
  • Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do MBP-CK niepotrzebnych przedmiotów.
  • Pracownicy administracji   oraz   obsługi   sprzątającej   powinni   ograniczyć   kontakty 
   z uczestnikami oraz nauczycielami.
  • Na zajęciach mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na zajęcia.
  • Jeżeli dziecko   przejawia   niepokojące   objawy   choroby   będzie   odizolowane  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z MBP-CK.
  • Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo.
  • Wyżywienie. Każdy uczestnik zajęć powinien być zaopatrzony we własne produkty żywnościowe takie jak woda czy kanapki.
  • Na zajęcia  w ramach akcji „Wakacje z Biblioteką” obowiązują wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Grupa jest stała i nie ulega zmianom podczas akcji. Jeśli dana dziecko przestanie przychodzić na zajęcia z jakiejś przyczyny nie ma możliwości uczestnictwa w kolejnych.
  • Procedury obowiązują do odwołania.