Konkurs fotograficzny

 • 21 lipca 2020
 • Regulamin

  Amatorskiego Konkursu Fotograficznego

  „Z książką na wakacjach”

  1. Cele konkursu:

  – propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Boguszowa – Gorc,

  – promowanie zasobów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury,  

  – rozwijanie zainteresowań książką oraz fotografią,

  – rozwijanie i promowanie talentów.

   

  2.Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach.

  3. Uczestnicy konkursu:

  Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które nie zajmują się profesjonalną fotografią.

  4. Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia z książką wypożyczoną z naszej biblioteki podczas tegorocznych wakacji. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie na adres
   katarzynapierzchala@mbp-ck.pl z dopiskiem „Z książką na wakacjach”. 
  3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2020 r.
  4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4.
  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Nadesłane zdjęcia przechodzą
   na własność organizatora.

  5. Technika i forma prac:

  – zdjęcie wykonane samodzielnie aparatem cyfrowym lub telefonem,
  – rozdzielczość pracy nie może być mniejsza niż 3000 px na dłuższym boku,
  – format jpg. 

  6. Kryteria oceny: a) oryginalność, b) stopień trudności, c) kreatywność

  7. Każda z prac powinna  być podpisana imieniem i nazwiskiem a także wiekiem uczestnika.

  8. Ocena prac:

  Przesłane zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach  w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwycięzców wyłonią mieszkańcy Boguszowa – Gorc w głosowaniu internetowym.

  Ogłoszenie wyników nastąpi 27 sierpnia 2020 r. na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  9. Nagrody:

  Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród trzem najlepszym zdjęciom.

  Regulamin Konkursu Plastycznego „BOGUSZÓW-GORCE OCZAMI DZIECKA ”

 • 20 maja 2020
 • Cele konkursu:

   – upowszechnienie wiedzy związanej z miastem Boguszów-Gorce,

  – rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

  – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych. – kształtowanie wyobraźni i inwencji
     twórczej dzieci,

  – kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta,

  – kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

   – motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,

   – rozwijanie zdolności manualnych.

  • 2

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach

  Patronat honorowy:

  Sebastian Drapała – z-ca Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc

  • 3

  Uczestnicy konkursu:

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej

  • 4

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przedstawiającej miasto Boguszów-Gorce. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na adres
   boguszow@mbp-ck.pl, z dopiskiem „konkurs: Boguszów-Gorce oczami dziecka”.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2020 r.
  3. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
  • 5

  Technika i forma prac:

  Praca wykonana dowolnymi farbami, kredkami, wyklejana z plasteliny lub papieru kolorowego.

   Format pracy:  A4

  • 6

  Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania

  • 7

  Każda prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

  • 8

  Ocena prac:

  Przesłane zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu  „WESOŁE MINUTKI
  W BIBLIOTECE” w dniu 1 czerwca 2020 r. Zwycięzców wyłonią mieszkańcy Boguszowa – Gorc w głosowaniu internetowym, w dwóch kategoriach: – klasy I-IV, – klasy V – VIII.

   Ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2020 r. na profilu „WESOŁE MINUTKI
  W BIBLIOTECE.” Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  • 9

  Nagrody:

  Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii nagród rzeczowych. Ponadto 6 najlepszych prac w I kategorii i 6 najlepszych prac w II kategorii, zostanie opublikowanych w specjalnie przygotowanym kalendarzu na rok 2021.

  Konkurs Recytatorski ,,SMERFIK”

 • 24 stycznia 2020
 • ☼ S M E R F I K ☼

  POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  REGULAMIN :

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.
  2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach :
   1. przedszkola i klasy O
   2. klasy I – II
   3. klasy III
  3. Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji – do 3 minut.
  4. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane, najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
  5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.
  6. Kryteria oceny :
   1. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników);
   2. interpretacja utworów;
   3. kultura słowa;
   4. ogólny wyraz artystyczny.

  E T A P Y  K O N K U R S U

  1. Etap wstępny – stanowią eliminacje przedszkolne i szkolne,
   które każda placówka organizuje we własnym zakresie oraz w dogodnym dla siebie terminie.

        Szkołę lub przedszkole w każdej z trzech kategorii może  reprezentować tylko jeden finalista.

  1. Finał konkursu odbędzie się dnia 23 kwietnia (czwartek) 2020 o godz. 900
   w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury  w Boguszowie-Gorcach przy pl. Odrodzenia 4 (dzielnica Boguszów).
  1. Zgłoszenia reprezentantów przedszkoli i szkół do finału konkursu należy dokonać poprzez przedłożenie organizatorowi wypełnionych kart zgłoszeń z danymi finalistów etapu wstępnego oraz zgody dotyczącej RODO.

  Zgłoszenia należy kierować na adres :

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

              58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Smerfik”

  w terminie do 17 kwietnia 2020 r.

   

  • 4. Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów.
  • 5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela :

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury

  tel.: 74 844-92-84, fax : 74 844-88-32

   

  ZAPRASZAMY!!!

   

  bez tytułu

   

  Karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy SMERFIK

   

  Konkurs recytatorski ,,Pegazik”

 • 20 listopada 2019
 • XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

  eliminacje miejskie – 27 lutego 2020 r.

  organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  w Boguszowie-Gorcach

  Organizatorem głównym XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK  jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
  w czterech etapach:

  1. Eliminacje szkolne,
  2. Eliminacje miejskie,
  3. Eliminacje powiatowe,
  4. Finał Wojewódzki.

   

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jest organizatorem etapu miejskiego Konkursu, który odbędzie się 27 lutego 2020r. o godz. 900 w MBP– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (Pl. Odrodzenia 4)

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 7 lutego 2020 r. na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8449-284, tel./fax 74-8448-832

  e-mail: boguszow@mpb-ck.pl

  REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych  województwa dolnośląskiego.
  2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  3. młodsi – klasy IV-VI SP;
  4. starsi – klasy VII i VIII SP
   1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
   2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
   3. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
   4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
   5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
   6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
   7. Kryteria oceny:
  5. interpretacja utworów
  6. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  7. kultura słowa
  8. ogólny wyraz artystyczny.

  ETAPY KONKURSU

  I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne
  1.Organizują szkoły do 31 stycznia 2020 r.

  2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

  II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

  1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 27 lutego (czwartek) 2020 roku. o godz. 9.00
   w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie
   -Gorcach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
  4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
   W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
  5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
  6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

  III Trzeci etap – eliminacje powiatowe.

  1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 20 marca 2020 roku.
  4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 31 marca 2020 roku.
  5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).

  IV.Finał Wojewódzki.

  1. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
  2. a) Młodsi – 27 kwietnia 2020 roku
  3. b) Starsi – 28 kwietnia 2020 roku
  4. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
   do 17 kwietnia 2020 roku.
  5. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
  6. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
   i wyróżnionych.
  7. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.
  8. Informujemy, że na organizatorach poszczególnych etapów konkursu spoczywa obowiązek stosowania przepisów z zakresu danych osobowych (RODO).

  karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych

   

   

  XII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • 23 października 2019
 • REGULAMIN

   

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego;
  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;
  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych;
  • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedną pracę (szopkę);
  • szopki mogą być wykonane z rożnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);
  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;
  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie                     z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),  na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu,
  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace wyłącznie tydzień po wernisażu.

  NAGRODY:

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami;
  • nagrody będzie można odebrać wyłącznie osobiście w dniu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane ani laureatom konkursu ani tym bardziej osobom trzecim.
  • nieodebranie nagrody w dniu wernisażu skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata
   UWAGA! Nagrody nie będą wysyłane!

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora;
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13  grudnia 2019 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej;
  • autorzy biorący udział w konkursie, oceniani będą w kategorii uczniowie szkół podstawowych oraz prace wykonane zbiorowo;
  • termin składania prac upływa z dniem 2 grudnia 2019r.

  Prace prosimy składać lub nadsyłać na adres:

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Dziecięce szopki’ 2019

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

   

  UWAGA! ORGANIZATOR NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU

  Karta zgłoszenia 2019

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy – Kopia