Konkurs Recytatorski ,,SMERFIK”

 • 24 stycznia 2020
 • ☼ S M E R F I K ☼

  POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  REGULAMIN :

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.
  2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach :
   1. przedszkola i klasy O
   2. klasy I – II
   3. klasy III
  3. Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji – do 3 minut.
  4. Prezentowane utwory mogą być dowolnie wybrane, najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
  5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatora jury.
  6. Kryteria oceny :
   1. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestników);
   2. interpretacja utworów;
   3. kultura słowa;
   4. ogólny wyraz artystyczny.

  E T A P Y  K O N K U R S U

  1. Etap wstępny – stanowią eliminacje przedszkolne i szkolne,
   które każda placówka organizuje we własnym zakresie oraz w dogodnym dla siebie terminie.

        Szkołę lub przedszkole w każdej z trzech kategorii może  reprezentować tylko jeden finalista.

  1. Finał konkursu odbędzie się dnia 23 kwietnia (czwartek) 2020 o godz. 900
   w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury  w Boguszowie-Gorcach przy pl. Odrodzenia 4 (dzielnica Boguszów).
  1. Zgłoszenia reprezentantów przedszkoli i szkół do finału konkursu należy dokonać poprzez przedłożenie organizatorowi wypełnionych kart zgłoszeń z danymi finalistów etapu wstępnego oraz zgody dotyczącej RODO.

  Zgłoszenia należy kierować na adres :

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

              58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Smerfik”

  w terminie do 17 kwietnia 2020 r.

   

  • 4. Organizatorzy zapewniają nagrody dla laureatów.
  • 5. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela :

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury

  tel.: 74 844-92-84, fax : 74 844-88-32

   

  ZAPRASZAMY!!!

   

  bez tytułu

   

  Karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy SMERFIK

   

  Konkurs recytatorski ,,Pegazik”

 • 20 listopada 2019
 • XXV Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK

  eliminacje miejskie – 27 lutego 2020 r.

  organizator:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  w Boguszowie-Gorcach

  Organizatorem głównym XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK  jest  Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych i odbywa się
  w czterech etapach:

  1. Eliminacje szkolne,
  2. Eliminacje miejskie,
  3. Eliminacje powiatowe,
  4. Finał Wojewódzki.

   

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach jest organizatorem etapu miejskiego Konkursu, który odbędzie się 27 lutego 2020r. o godz. 900 w MBP– Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (Pl. Odrodzenia 4)

  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 7 lutego 2020 r. na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8449-284, tel./fax 74-8448-832

  e-mail: boguszow@mpb-ck.pl

  REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych  województwa dolnośląskiego.
  2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach:
  3. młodsi – klasy IV-VI SP;
  4. starsi – klasy VII i VIII SP
   1. W kategorii młodsi uczestnicy wykonują jeden utwór – wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji do 4 minut.
   2. W kategorii starsi uczestnicy wykonują dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji do 7 minut.
   3. Prezentowane utwory mogą być dowolne (z wydanych drukiem), najlepiej spoza kanonu lektur i podręczników szkolnych.
   4. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach konkursu ten sam repertuar (chyba, że jury zaleci jego zmianę).
   5. Prezentacje ocenia powołane przez organizatorów jury.
   6. Organizatorzy poszczególnych eliminacji zapewniają nagrody dla laureatów.
   7. Kryteria oceny:
  5. interpretacja utworów
  6. dobór repertuaru (wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika)
  7. kultura słowa
  8. ogólny wyraz artystyczny.

  ETAPY KONKURSU

  I. Pierwszy etap – eliminacje szkolne
  1.Organizują szkoły do 31 stycznia 2020 r.

  2. Zgłoszenia reprezentantów szkół należy dokonać poprzez przesłanie organizatorom drugiego etapu wypełnionych kart zgłoszeń w określonym przez nich terminie.O liczbie uczestników reprezentujących szkołę w eliminacjach drugiego etapu decydują ich organizatorzy.

  II. Drugi etap – eliminacje miejskie, gminne lub miejsko-gminne.

  1. Koordynatorem eliminacji drugiego etapu są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów miejskich lub gminnych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację eliminacji drugiego etapu lokalnym placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje drugiego etapu odbywają się 27 lutego (czwartek) 2020 roku. o godz. 9.00
   w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury, pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie
   -Gorcach. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu.
  4. Jury eliminacji drugiego etapu kwalifikuje uczestników do etapu powiatowego.
   W przypadku braku etapu powiatowego jury konkursu typuje po jednej osobie w każdej kategorii do Finału Wojewódzkiego.
  5. O liczbie uczestników reprezentujących miasto lub gminę w eliminacjach powiatowych decydują ich organizatorzy.
  6. Karty zgłoszeń osób zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych należy nadesłać na adres organizatorów eliminacji trzeciego stopnia w określonym przez nich terminie.

  III Trzeci etap – eliminacje powiatowe.

  1. Koordynatorem eliminacji trzeciego stopnia są wydziały lub referaty oświaty, kultury urzędów powiatowych.
  2. Koordynatorzy powierzają bezpośrednią organizację trzeciego etapu placówkom kulturalnym lub oświatowym.
  3. Eliminacje trzeciego etapu odbywają się do 20 marca 2020 roku.
  4. Karty osób zakwalifikowanych do finału należy nadesłać na adres organizatora finału wojewódzkiego do 31 marca 2020 roku.
  5. Jury eliminacji trzeciego etapu może zakwalifikować uczestników do finału wojewódzkiego wg załączonej listy (na odwrocie karty zgłoszenia).

  IV.Finał Wojewódzki.

  1. Odbędzie się w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji:
  2. a) Młodsi – 27 kwietnia 2020 roku
  3. b) Starsi – 28 kwietnia 2020 roku
  4. Potwierdzenie udziału w finale zostanie przesłanie uczestnikom na adres szkoły
   do 17 kwietnia 2020 roku.
  5. Dla uczestników finału koszt akredytacji wynosi 15 złotych.
  6. W finale wojewódzkim przewidziane są atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
   i wyróżnionych.
  7. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów finału.
  8. Informujemy, że na organizatorach poszczególnych etapów konkursu spoczywa obowiązek stosowania przepisów z zakresu danych osobowych (RODO).

  karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie danych

   

   

  XII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • 23 października 2019
 • REGULAMIN

   

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego;
  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;
  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych;
  • każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście jedną pracę (szopkę);
  • szopki mogą być wykonane z rożnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);
  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;
  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie                     z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),  na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię, w której startuje autor pracy.
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu,
  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace wyłącznie tydzień po wernisażu.

  NAGRODY:

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami;
  • nagrody będzie można odebrać wyłącznie osobiście w dniu ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagrody nie będą wydawane ani laureatom konkursu ani tym bardziej osobom trzecim.
  • nieodebranie nagrody w dniu wernisażu skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata
   UWAGA! Nagrody nie będą wysyłane!

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora;
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 13  grudnia 2019 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej;
  • autorzy biorący udział w konkursie, oceniani będą w kategorii uczniowie szkół podstawowych oraz prace wykonane zbiorowo;
  • termin składania prac upływa z dniem 2 grudnia 2019r.

  Prace prosimy składać lub nadsyłać na adres:

              Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

              z dopiskiem „Dziecięce szopki’ 2019

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

   

  UWAGA! ORGANIZATOR NIE POKRYWA KOSZTÓW PRZEJAZDU

  Karta zgłoszenia 2019

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy – Kopia

   

   

  I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

 • 23 kwietnia 2019
 • REGULAMIN


  I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

  &1
  I Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez Powiat Wałbrzyski, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach i w dalszej części Regulaminu zwany „ Konkursem”

  §2
  Celem Konkursu jest:
  a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego szerszej grupie odbiorców,
  b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
  c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
  d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
  e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
  f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
  g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
  h) rozwijanie talentów estradowych,
  i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
  §3
  Konkurs ma zasięg powiatowy. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół spełniających kryteria określone w §4.

  §4
  Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
  a) solistki i soliści: od 6 do 13 lat,
  b) solistki i soliści: od 14 do 19 lat,
  c) chóry/zespoły: od 6 do15 lat,
  d) chóry/zespoły: od 15 do 19 lat.
  §5
  1. Konkurs jest dwustopniowy.
  2. W pierwszym etapie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego do dnia 15 maja 2019r. .(decyduje data stempla pocztowego):
  – wypełnione karty zgłoszeń, 
  – płyty CD z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solisty, zespołu/chóru opisane:

  Imię i nazwisko. Szkoła, klasa, nazwy utworów
  – zdjęcie solisty, zespołu/chóru
  Brane będą pod uwagę piosenki , dopasowane formą i treścią do wieku. 
  Łączny czas na wykonanie obu utworów ma wynosić około 10 minut. Płyty CD nie podlegają zwrotowi.
  3. Informacja o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  do dnia 21 maja 2019r. 
  4. Do dnia 23 maja 2019r. opiekunowie solistów, solistek, chórów/ zespołów zakwalifikowanych do finału zgłaszają potwierdzenie udziału pocztą e-mailową na adres n.sumera@powiatwalbrzyski.pl lub telefonicznie, 74 846 06 69
  5. Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się w dniu 31 maja 2019r w Boguszowie – Gorcach, Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury.
  6. Soliści oraz zespoły/ chóry zakwalifikowani do drugiego etapu wykonują jedną piosenkę z eliminacji (pierwszego etapu) wskazaną do dnia 21 maja 2019r.  na stronie internetowej Konkursu przez Komisję Artystyczną (Jury). W uzasadnionych przypadkach można zmienić piosenkę po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu z organizatorami, ale nie później niż do 23 maja 2019r.
  7. W drugim etapie uczestnicy Konkursu uczestnicy zobowiązani są dostarczyć do dnia 24 maja 2019r. podkłady muzyczne wyłącznie na dobrej jakości płycie CD zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, numer podkładu na płycie, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania. Brak dostarczenia nagrania w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją z konkursu.
  §6
  1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Starostę Wałbrzyskiego wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach na podstawie nadesłanych nagrań na płytach CD za:
  ¯dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
  a) umiejętności wokalne,
  b) wartości wychowawcze,
  c) autorski tekst prezentowanej piosenki.
  2.Z posiedzenia – Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu wraz z wybranymi piosenkami, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  do dnia 21 maja 2019r.

  §7
  1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych w II etapie Konkursu (finale) na podstawie zgromadzonych punktów za:
  a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
  b) umiejętności wokalne,
  c) wartości wychowawcze, 
  d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
  e) autorski tekst prezentowanej piosenki.
  2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego Konkursu – 31 maja 2019r.po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
  3.Z posiedzenia – Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony – publicznie po zakończonym koncercie oraz opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach.
  §8
  Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
  §9
  Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

  §10
  W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą:
  Małgorzata Sycz – z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej- Centrum Kultury w Boguszowie- Gorcach
  Aneta Błaszkiewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty
  Sylwestra Wawrzyniak – Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
  §11
  Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.
  §12
  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 31 maja 2019r.  w Boguszowie Gorcach,

  • 13
   Przewidziane są nagrody:
   a) regulaminowe
   •NAGRODA GRAND PRIX,
   •NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
   •DYPLOMY dla wyróżnionych,
   •DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu oraz ich opiekunów.
   b) publiczności.
   Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. 
   Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).
  • Karta zgłoszenia – piosenka
  • Zgoda na przetwarzanie- piosenka

  VII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej im. Henryka Grajka

 • 10 kwietnia 2017
 • Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach,

  1. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej

   

   

  Dyrektor MBP-CK

                                                                               

  Elżbieta Gajewska

   

   

  Regulamin

  1. Organizator Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie–Gorcach
  2. Cel
  • zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i tendencji w dziedzinie sztuki ekslibrisu oraz małej formy graficznej;
  • stworzenie stałego forum prezentacji i konfrontacji dokonań artystów grafików.

  III. Warunki uczestnictwa

  • Biennale ma charakter konkursu otwartego, w którym mogą uczestniczyć twórcy profesjonalni i nieprofesjonalni, z kraju i zagranicy;
  • każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość oryginalnych prac wykonanych w technikach grafiki warsztatowej;
  • do konkursu nie będą przyjmowane prace z użyciem technik komputerowych, fotografii i ksero;
  • do konkursu można zgłaszać prace pojedyncze lub zestawy prac pochodzących z ostatnich dwóch lat;
  • każdą zgłoszoną do konkursu pracę  należy przesłać w trzech odbitkach autorskich, sygnowanych; wymiary pola pracy: dla znaku – maksymalny format B-6 ( 125 x 176 mm), dla grafiki – maksymalny wymiar 150 x 130 mm;
  • na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje (TYLKO OŁÓWKIEM): imię i nazwisko autora, technika wykonania, data powstania i nr opus znaku lub grafiki;
  • do przesyłki z pracami należy dołączyć: 1) spis prac i ich wymiary, 2) pełne brzmienie napisów umieszczonych na znakach, 3) rozszyfrowanie wszystkich skrótów i rysunków symbolicznych, 4) dokładny adres zamieszkania autora oraz adres e-mail, 5) notkę biograficzną autora, 6) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku;
  • prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora;
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną wykorzystane dla celów realizacji konkursu oraz na potrzeby opracowania i wydania katalogu pokonkursowego.
  • Prace należy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna  – Centrum Kultury

  plac Odrodzenia 4

  58 – 370 Boguszów – Gorce

  IV. Nagrody

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane statuetkami ZŁOTA FORMA i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami ;
  • wszyscy laureaci konkursu otrzymają katalog.

  V. Postanowienia końcowe

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora.
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 października 2017 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
  • Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą pocztową i/lub e-mailową.

   

  You are cordially invited to participate in organized by the Public Library – Cultural Center in Boguszów-Gorce,

  7. International Biennial of Exlibris and Small Form Graphic

                                                                         Director of Cultural Centre

                                                                            

                                                                         Elżbieta Gajewska

  Regulations

   I    Promoter

           Town Public Library – Cultural Centre in Boguszów – Gorce

  II    Purpose

  • Presentation of the most recent achievements and trendsin the field  of exlibris and small graphic form
  • Establishing a permanent forum for presentation and confrontation of graphic artists’ achievements

  III   Terms of participation

  • The Biennial is a competition open to both professional and non-professional artists from all over the  world.
  • Each participant may submit an optional number of works made in the techniques of graphic art.
  • The competition will not be accepted work with computer technology, photography and photocopying.
  • Accepted are individual works or sets of works coming from the last two years.
  • Each exlibris entered for the competition must be submitted in three author’s copies, duly signed; dimensions of the field work: to sign – maximum format B-6(125 x 176 mm ), for graphics – maximum format 150 x 130 mm.
   • At the back of each work the following information must be placed (only pencil):

  –  author’s first name and surname

  –  technique used

  –  date of release and opus number of the mark or graphics

  • The shipment of works should include:

  –  list of works and their dimensions

  –  full reading of inscriptions placed on the marks

  – full  residence address of the author and e-mail

  – a  biography note

  • The works entered for the competition become the promoter’s property.
  • Promoter reserves the right to free of charge reproductions of the works for advertising purposes and to personal data processing. Personal data will be used for purposes of administering the contest and for preparing and publishing the catalog of the competition and the publication of my image.
  • Works must be delivered till 31 August 2017 at the address: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury Plac Odrodzenia 4 58-370 Boguszów-Gorce POLAND

  IV  Prizes

  • Assessment of works entered for the competition will be done by a jury appointed by the promoter.
  • the best works will be awarded statuettes GOLDEN FORM and diplomas and those distinguished will be awarded diplomas.
  • All winners will receive a catalog.

   V   Provisions

  • Announcement of the outcome of the competition and handing over the prizes  will take place on 20  October 2017 .
  • Winning works and those qualified by the jury will be displayed at the post-competition exhibition in the galery BARBÓRKA.
  • Awarded artists and those, whose works will be qualified for the exhibition will be notified of the outcome of the competition and date exhibition.