XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o ,,Srebrny Liść Chmielu” 2016

 • 5 czerwca 2016
 • XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki

  o ,,Srebrny Liść Chmielu” 2016

   

  Regulamin

  Organizator

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  Odbiorcy

  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno autorzy z Polski jak i zagranicy, twórcy początkujący oraz autorzy z dorobkiem literackim, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.

  Cel konkursu:

  – inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych,

  – integracja środowisk literackich,

  – konfrontacja twórczości poetyckiej,

  – promowanie talentów literackich.

  Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  –  kategoria konkursowa ,,po debiucie” dla autorów posiadających przynajmniej  jedną, własną publikację książkową,

  –  kategoria konkursowa ,,przed debiutem” dla autorów przed debiutem książkowym (kategoria obejmuje osoby dorosłe oraz młodzież do 16 r. życia),

  –    kategoria ,,dzieci i młodzież” (do 15 r. życia).

  1. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
  2. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
  3. Uczestnicy nadsyłają zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów poetyckich, w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr kontaktowy, mail, notatkę bibliograficzną) oraz oświadczenie o treści:

  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikację wizerunku na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 z późn. zm.).”

  Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie o treści: ,,Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, podopiecznego (imię i nazwisko) w XV Ogólnopolskim Konkursie o ,,Srebrny Liść Chmielu” oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu” – data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna.

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury

  Odrodzenia 4; 58-370 Boguszów-Gorce

  6. Autorzy na kopercie oraz każdym zestawie powinni dopisać:

  konkurs poetycki – kategoria ,,przed debiutem” lub konkurs poetycki – kategoria ,,po debiucie” lub konkurs poetycki – kategoria ,,dzieci i młodzież”

  1. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw.
  2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

  UWAGA!!! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

  Terminy:

  1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 5.08.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej, która odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie (pl. Odrodzenia 4).
  3. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Natomiast protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Internetowej organizatora bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

  Nagrody

  1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.

  UWAGA ZMIANA POSTANOWIENIA

  1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną statuetkami „Złote Pióro” i dyplomami zaś wyróżnione dyplomami.
  2. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas imprezy finałowej (nagrody nie będą przesyłane pocztą). Nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu w przypadku jej nieodebrania.

  Postanowienia ogólne

  1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
  2. Teksty nagrodzone mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizje i Internet bez zgody autorów i bez wypłaty honorarium. Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim.

  UWAGA ZMIANA POSTANOWIENIA

  1. Organizator nie pokrywa kosztów noclegów laureatów i osób zaproszonych
   na imprezę finałową oraz nie zwraca kosztów podróży.
  2. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy i jury.

  Informacji o konkursie udziela sekretariat konkursu:

  Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury

  Odrodzenia 4

  58-370 Boguszów-Gorce

  tel. 74-8440-454 lub 74 8449-284