Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki

 • 27 października 2020
 • Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
  Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem oraz oczywiście do przesłania do nas swoich prac

  Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
  na najciekawszą zakładkę do książki z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  1. Celem konkursu jest:

      – zainteresowanie dzieci książką,

      – rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,

      – rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

      – zainteresowanie oraz utrwalanie wydarzeń historycznych.

  2. Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach.

  3. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

  – oddziały przedszkolne,

  – klasa I – III,

  – klasa IV – VI,

  – klasa VII – VIII.

  4. Warunki przystąpienia do Konkursu:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie zakładki do książki o charakterystyce patriotycznej w nawiązaniu do odzyskania przez Polskę niepodległości dnia 11.11.1918 roku. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną zakładkę.

  Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie zakładki na adres: katarzynapierzchala@mbp-ck.pl z dopiskiem „konkurs plastyczny”.
  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2020 r.

  Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4.

  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora.

  5. Kategorie oceny pracy:

  – tematyka historyczna,

  – oryginalność,

  – samodzielność wykonania,

  – estetyka pracy,

  – pomysłowość.

  6. Informacje dotyczące wykonania zakładki:

  – uczestnik ma za zadanie wykonać jednostronną zakładkę do książki,

  – technika wyboru jest dowolna (kolaż, malarstwo, wyklejanka itd.),

  – musi być zbudowana z materiałów, który nie uszkodzi książki,

  – każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną zakładkę,

  – dowolność kształtu zakładki.

  7. Każda z prac powinna  być podpisana imieniem i nazwiskiem a także wiekiem uczestnika.

  8. Ocena prac:
  Prace oceni trzy osobowe jury.

  Ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada 2020 r. na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl.

  9. Nagrody:
  Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, o terminie ich wręczenia każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez e-mail.