Konkurs fotograficzny

 • 21 lipca 2020
 • Regulamin

  Amatorskiego Konkursu Fotograficznego

  „Z książką na wakacjach”

  1. Cele konkursu:

  – propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Boguszowa – Gorc,

  – promowanie zasobów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury,  

  – rozwijanie zainteresowań książką oraz fotografią,

  – rozwijanie i promowanie talentów.

   

  2.Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach.

  3. Uczestnicy konkursu:

  Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które nie zajmują się profesjonalną fotografią.

  4. Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia z książką wypożyczoną z naszej biblioteki podczas tegorocznych wakacji. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie na adres
   katarzynapierzchala@mbp-ck.pl z dopiskiem „Z książką na wakacjach”. 
  3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.08.2020 r.
  4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4.
  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Nadesłane zdjęcia przechodzą
   na własność organizatora.

  5. Technika i forma prac:

  – zdjęcie wykonane samodzielnie aparatem cyfrowym lub telefonem,
  – rozdzielczość pracy nie może być mniejsza niż 3000 px na dłuższym boku,
  – format jpg. 

  6. Kryteria oceny: a) oryginalność, b) stopień trudności, c) kreatywność

  7. Każda z prac powinna  być podpisana imieniem i nazwiskiem a także wiekiem uczestnika.

  8. Ocena prac:

  Przesłane zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach  w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwycięzców wyłonią mieszkańcy Boguszowa – Gorc w głosowaniu internetowym.

  Ogłoszenie wyników nastąpi 27 sierpnia 2020 r. na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  9. Nagrody:

  Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród trzem najlepszym zdjęciom.