RODO – Klauzula informacyjna

 • 16 listopada 2020
 • KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów – Gorce

   2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@eduodo.pl lub aleksandra@eduodo.pl

   3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

   a) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,

   b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  c) realizacji działań promocyjnych  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,

  c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

  6) Ma Pani/Pan prawo  żądania od Administratora:

  a)                    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b)                    do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)                    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

          – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

          – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

          – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

          – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

          – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

  d)                    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

  e)                    do przenoszenia danych,

  w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

  9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

  Najpiękniejszy Miś

 • 12 listopada 2020
 • Już niedługo Światowy Dzień Pluszowego Misia z tej okazji przygotowaliśmy dla Was kolejny konkurs, tym razem zadaniem uczestników będzie przygotowanie misia w formie przestrzennej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Szkół Podstawowych z Boguszowa – Gorc. Na zdjęcia prac czekamy do 23 listopada do godziny 10.00. Zapraszamy do udziału 🙂

  Szczegóły w poniższym regulaminie.

  Najpiękniejszy miś – regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

  • 1

  Cele konkursu:

  – rozwijanie i promowanie talentów plastycznych

  – kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,

  – kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

   – rozwijanie zdolności manualnych.

  • 2

  Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
  w Boguszowie-Gorcach

  • 3

  Uczestnicy konkursu:

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III
  Szkół Podstawowych w Boguszowie – Gorcach

  • 4

  Warunki przystąpienia do Konkursu:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej misia (niedźwiadka) inspirowanej bajkami i opowiadaniami dla dzieci.

  2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  

  3. Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie wykonanej pracy na adres
   katarzynapierzchala@mbp-ck.pl, z tytule „konkurs Najpiękniejszy Miś”. 

  4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

  5. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
  • Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych
   i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.
  • 5

  Technika i forma prac:

  Praca wykonana dowolną techniką przestrzenną

  • 6

  Kryteria oceny: a) estetyka pracy, b) oryginalność, c) stopień trudności, d) jakość wykonania

  • 7

  Każda z prac powinna mieć być podpisana (imię, nazwisko i klasa).

  • 8

  Ocena prac:

  Przesłane prace oceni 3 osobowe jury

  Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2020 r. na profilu „WESOŁE MINUTKI W MBP-CK.” Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  • 9

  Nagrody:

  Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, o terminie ich wręczenia każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez e-mail.

  plakat informujący o konkursie

  UWAGA!!!

 • 9 listopada 2020
 • Drodzy czytelnicy w związku z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. Informujemy, że w dniach od 7.11.2020 r. do 29.11.2020 r. Biblioteka będzie zamknięta dla czytelników. Książki zostaną automatycznie przedłużone do 31 grudnia 2020 r. Za utrudnienia przepraszamy.

  Drodzy Czytelnicy

 • 6 listopada 2020
 • W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma się zebrać sztab kryzysowy,który podejmie decyzję w sprawie dalszej działalności bibliotek w związku z wirusem covid-19. Z uwagi na fakt, iż może się okazać, że w trosce o państwa zdrowie i bezpieczeństwo, nie będziemy mogli od soboty 07.11.20 r. udostępniać księgozbioru, prosimy o odwiedziny w dniu dzisiejszym. Biblioteka w Boguszowie (Pl. Odrodzenia 4) specjalnie dla państwa wydłużyła godziny wypożyczeń do godz. 18.30 !!! W razie zamknięcia biblioteki dla czytelników automatycznie wydłużamy terminy zwrotów do 31.12.20 r. – kary nie będą naliczane!!!Prosimy uważnie śledzić informacje na naszej stronie.

  Covid 19, aktualne rekomendacje Biblioteki Narodowej

 • 4 listopada 2020
 • Drodzy czytelnicy pragniemy poinformować Was, że na chwilę obecną pozostajemy dla Was otwarci na dotychczasowych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Poniżej znajdą Państwo najnowsze rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczące Covid-19. Pamiętajcie o obowiązku zasłania ust i nosa, dezynfekcji rąk przy wejściu, oddawaniu książek do poustawianych przy drzwiach koszy oraz zachowaniu bezpiecznego odstępu między sobą. Jeśli chcecie zamówić sobie konkretne pozycje możecie do nas zadzwonić na nr 74 8449 284 lub zrobić to przez katalog internetowy.

  „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zakazuje prowadzenia działalności bibliotecznej oraz nie wprowadza obligatoryjnego przeniesienia wszystkich pracowników bibliotek do pracy zdalnej. Ponieważ biblioteki publiczne wykonują zadania o charakterze publicznym i w tym zakresie dotyczy je rozporządzenie z 2 listopada, należy przenieść do pracy zdalnej tych pracowników, którzy nie wykonują „zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom”. Pracownicy, którzy wykonują „zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom”, niemożliwe do wykonywania w ramach pracy zdalnej, czyli zajmujący się bezpośrednią obsługą użytkowników (czytelników) biblioteki mogą pracować w bibliotece (stacjonarnie). Jeśli nie ma przeciwwskazań epidemicznych dotyczących konkretnych bibliotek (np. zakażeni pracownicy, małe pomieszczenia nie pozwalające na zachowanie dystansu oraz wietrzenie) można prowadzić wypożyczanie na zewnątrz oraz udostępnianie w czytelniach. Drugą grupę pracowników, którzy mogą pracować stacjonarnie stanowią osoby konieczne do wykonywania „zadań niezbędnych ze względu na potrzeby jednostki”, np. pracownicy obsługi i ochrony.Biblioteka Narodowa zachęca do takiej organizacji pracy, aby jak najwięcej pracowników mogło pracować zdalnie. Przypominamy o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy również, że Biblioteka Narodowa nie rekomenduje organizacji wydarzeń, spotkań i konferencji innych niż on-line.

  plakat informujący o pracy biblioteki