XIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ARTYSTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE SZOPKI

 • 30 października 2020
 • REGULAMIN

  ORGANIZATOR:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

  CEL:

  • pobudzanie inwencji twórczej i zachęcanie do czynnego uprawiania ludowej
   i artystycznej twórczości wśród dzieci szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego;
  • tworzenie propozycji imprezy wzorcowej prezentującej dorobek amatorskiego dziecięcego ruchu artystycznego;
  • umożliwienie twórcom dziecięcym konfrontacji własnych dokonań
   i poszukiwań artystycznych – wychowanie przez sztukę – wyobraźnia   i inwencja twórcza dzieci nie mają sobie równych;

  PRZEDMIOT KONKURSU:

  • plastyka obrzędowa – szopki kolędnicze.

  WARUNKI KONKURSU:

  • w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych;
  • każdy uczestnik może  dostarczyć jedną pracę (szopkę);
  • szopki mogą być wykonane z rożnych materiałów (karton, masa solna, chleb, piaskowiec, masa ceramiczna, itp.);
  • ze względów ekspozycyjnych format prac (szopek) powinien wynosić maksymalnie 40x60x60 cm;
  • prace powinny być opatrzone godłem (pseudonimem artystycznym) autora.
   Do pracy należy przymocować zaklejoną i podpisaną godłem kopertę. Informacja w kopercie winna zawierać: imię i nazwisko autora szopki, krótką notę biograficzną (data urodzenia, nazwa szkoły, klasę, itp.), zgodę podpisaną przez rodziców na zbieranie przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych),  na kopercie (zewnętrzna strona) proszę zamieścić kategorię,  w której startuje autor pracy;
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac
   w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych na potrzebę konkursu;
  • uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoje prace po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

  NAGRODY:

  • zgłoszone prace zostaną zamieszczone na profilu ,,WESOŁE MINUTKI   W BIBLIOTECE” (FB) w dniu 23 listopada. Zwycięzcy zostaną wyłonieni   w głosowaniu internetowym, w dwóch kategoriach: prace zbiorowe    i uczniowie szkół podstawowych;
  • głosowanie trwać będzie  od 23 listopada do 4 grudnia br.;
  • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  11  grudnia 2020r.  na profilu WESOŁE MINUTKI W MBP-CK” (FB) oraz na stronie www.mbp-ck.pl;
  • nagrody będzie można odebrać w wyznaczonym przez organizatora terminie,  o którym laureat zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą e-mail (zgodnie z danymi podanymi w karcie zgłoszenia);
  • UWAGA! Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie skutkować będzie przejściem nagrody na kolejnego laureata. Nagrody nie będą wysyłane!

  TERMIN:

  • termin składania prac upływa z dniem 20 listopada 2020r.

  Prace prosimy składać na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

  pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

  Wszelkich informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

  tel.:(074) 844-92-84, fax :(074) 844-88-32

  Karta zgłoszenia

  Zgoda na przetwarzanie-imprezy-1