REGULAMIN


I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

1
I Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez Powiat Wałbrzyski, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach i w dalszej części Regulaminu zwany „ Konkursem”

§2
Celem Konkursu jest:
a) wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego szerszej grupie odbiorców,
b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
d) promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
f) popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
g) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
h) rozwijanie talentów estradowych,
i) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§3
Konkurs ma zasięg powiatowy. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół spełniających kryteria określone w §4.

§4
Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
a) solistki i soliści: od 6 do 13 lat,
b) solistki i soliści: od 14 do 19 lat,
c) chóry/zespoły: od 6 do15 lat,
d) chóry/zespoły: od 15 do 19 lat.
§5
1. Konkurs jest dwustopniowy.
2. W pierwszym etapie należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego do dnia 15 maja 2019r. .(decyduje data stempla pocztowego):
– wypełnione karty zgłoszeń, 
– płyty CD z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solisty, zespołu/chóru opisane:

Imię i nazwisko. Szkoła, klasa, nazwy utworów
– zdjęcie solisty, zespołu/chóru
Brane będą pod uwagę piosenki , dopasowane formą i treścią do wieku. 
Łączny czas na wykonanie obu utworów ma wynosić około 10 minut. Płyty CD nie podlegają zwrotowi.
3. Informacja o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  do dnia 21 maja 2019r. 
4. Do dnia 23 maja 2019r. opiekunowie solistów, solistek, chórów/ zespołów zakwalifikowanych do finału zgłaszają potwierdzenie udziału pocztą e-mailową na adres n.sumera@powiatwalbrzyski.pl lub telefonicznie, 74 846 06 69
5. Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się w dniu 31 maja 2019r w Boguszowie – Gorcach, Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury.
6. Soliści oraz zespoły/ chóry zakwalifikowani do drugiego etapu wykonują jedną piosenkę z eliminacji (pierwszego etapu) wskazaną do dnia 21 maja 2019r.  na stronie internetowej Konkursu przez Komisję Artystyczną (Jury). W uzasadnionych przypadkach można zmienić piosenkę po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu z organizatorami, ale nie później niż do 23 maja 2019r.
7. W drugim etapie uczestnicy Konkursu uczestnicy zobowiązani są dostarczyć do dnia 24 maja 2019r. podkłady muzyczne wyłącznie na dobrej jakości płycie CD zaopatrzone w następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, numer podkładu na płycie, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania. Brak dostarczenia nagrania w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczny z dyskwalifikacją z konkursu.
§6
1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Starostę Wałbrzyskiego wyłania zwycięzców I etapu w poszczególnych kategoriach na podstawie nadesłanych nagrań na płytach CD za:
¯dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
a) umiejętności wokalne,
b) wartości wychowawcze,
c) autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Z posiedzenia – Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu wraz z wybranymi piosenkami, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu  do dnia 21 maja 2019r.

§7
1.Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu wyłania zdobywcę GRAND PRIX oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych w II etapie Konkursu (finale) na podstawie zgromadzonych punktów za:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze, 
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki,
e) autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.Posiedzenie Komisji Artystycznej (Jury) odbywa się w dniu finałowego Konkursu – 31 maja 2019r.po wysłuchaniu piosenek w wykonaniu wszystkich zakwalifikowanych uczestników.
3.Z posiedzenia – Komisja Artystyczna (Jury) sporządza protokół z listą nagrodzonych i wyróżnionych w finałowym Konkursie, który zostanie przedstawiony – publicznie po zakończonym koncercie oraz opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach.
§8
Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
§9
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).

§10
W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą:
Małgorzata Sycz – z-ca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej- Centrum Kultury w Boguszowie- Gorcach
Aneta Błaszkiewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Promocji i Oświaty
Sylwestra Wawrzyniak – Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
§11
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.
§12
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 31 maja 2019r.  w Boguszowie Gorcach,

 • 13
  Przewidziane są nagrody:
  a) regulaminowe
  •NAGRODA GRAND PRIX,
  •NAGRODY RZECZOWE I DYPLOMY dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
  •DYPLOMY dla wyróżnionych,
  •DYPLOMY dla wszystkich uczestników II etapu Konkursu oraz ich opiekunów.
  b) publiczności.
  Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych przez sponsorów. 
  Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja Artystyczna (Jury).