Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem oraz oczywiście do przesłania do nas swoich prac

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
na najciekawszą zakładkę do książki z okazji Narodowego Święta Niepodległości

1. Celem konkursu jest:

    – zainteresowanie dzieci książką,

    – rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,

    – rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,

    – zainteresowanie oraz utrwalanie wydarzeń historycznych.

2. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach.

3. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:

– oddziały przedszkolne,

– klasa I – III,

– klasa IV – VI,

– klasa VII – VIII.

4. Warunki przystąpienia do Konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie samodzielnie zakładki do książki o charakterystyce patriotycznej w nawiązaniu do odzyskania przez Polskę niepodległości dnia 11.11.1918 roku. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedną zakładkę.

Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Zgłoszenie pracy następuje drogą e-mailową, tzn. uczestnik konkursu wysyła zdjęcie zakładki na adres: katarzynapierzchala@mbp-ck.pl z dopiskiem „konkurs plastyczny”.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2020 r.

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora.

5. Kategorie oceny pracy:

– tematyka historyczna,

– oryginalność,

– samodzielność wykonania,

– estetyka pracy,

– pomysłowość.

6. Informacje dotyczące wykonania zakładki:

– uczestnik ma za zadanie wykonać jednostronną zakładkę do książki,

– technika wyboru jest dowolna (kolaż, malarstwo, wyklejanka itd.),

– musi być zbudowana z materiałów, który nie uszkodzi książki,

– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną zakładkę,

– dowolność kształtu zakładki.

7. Każda z prac powinna  być podpisana imieniem i nazwiskiem a także wiekiem uczestnika.

8. Ocena prac:
Prace oceni trzy osobowe jury.

Ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada 2020 r. na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl.

9. Nagrody:
Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody, o terminie ich wręczenia każdy uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie lub przez e-mail.