KONKURS PLASTYCZNY – „Tam gdzie ja, tam moja flaga ”

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Tam gdzie ja, tam moja flaga ”

  1. Cele konkursu:

– upowszechnienie wiedzy związanej z obchodzeniem świąt narodowych,

– kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do

tożsamości narodowej,

– przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju,

– edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw

narodowych i ich znaczenia,

– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych,

– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,

– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi,

– motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności,

– rozwijanie zdolności manualnych.

  • Organizator:

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury

w Boguszowie-Gorcach

  • Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest dla przedszkoli oraz dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej.

  • Warunki przystąpienia do konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy, której głównym motywem będzie polska flaga. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

    Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.  Wykonane prace należy osobiście dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury plac Odrodzenia 4, 58 – 370 Boguszów – Gorce, z dopiskiem: „Tam gdzie ja, tam moja flaga ”. Każda praca powinna zawierać również z tyłu metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz nazwę szkoły, przedszkola.

     Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2022 r.

    Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

  • Technika i forma prac:

Praca wykonana dowolnymi farbami, kredkami, pastelami, wyklejana kolorowymi kartkami, na płasko, nie 3D. Prace z materiałów sypkich, łatwych do odpadnięcia jak np. plastelina nie będą oceniane.

Format: A4

  • Kryteria oceny:

a) estetyka pracy,

b) oryginalność,

c) stopień trudności,

d) jakość wykonania,

e) samodzielność.

  • Ocena prac:

Zdjęcia prac zostaną zamieszczone na profilu  „Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach” oraz wystawione w dniu 3 maja 2022 r. w sali widowiskowej. Zwycięzców wyłoni 3-osobowe jury w 2 kategoriach wiekowych: przedszkole i klasy I – III Szkoły Podstawowej.

Ogłoszenie wyników nastąpi 3 maja 2022 r. o godz. 16.30 w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury plac Odrodzenia 4.

Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane również na stronie www.mbp-ck.pl

  • Dostarczenie prac

Prace dostarczyć trzeba osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, plac Odrodzenia 4 w godzinach otwarcia biblioteki:

– poniedziałek – wtorek: godz. 9.00 – 16.30,

– piątek: godz. 10.00 – 15.00.

  • Nagrody:

Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii nagród rzeczowych, oraz wyróżnienia.