KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów – Gorce

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@eduodo.pl lub aleksandra@eduodo.pl

 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 a) realizacji zadań wynikających ze statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,

 b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejskiej Bibliotece Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

c) realizacji działań promocyjnych  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach,  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki,

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo  żądania od Administratora:

a)                    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)                    do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)                    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

        – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

        – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

        – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

        – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

        – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d)                    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e)                    do przenoszenia danych,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-e) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Broniewskiego – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane