IV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej im. Henryka Grajka

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w, organizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach,
4.  Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

Regulamin

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc
I. Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie–Gorcach
II. Cel
 zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i tendencji w dziedzinie sztuki ekslibrisu oraz małej formy graficznej;
 stworzenie stałego forum prezentacji i konfrontacji dokonań artystów grafików.
III. Warunki uczestnictwa
 Biennale ma charakter konkursu otwartego, w którym mogą uczestniczyć twórcy profesjonalni i nieprofesjonalni, z kraju i zagranicy;
 każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych
w technice druku wypukłego ( drzeworyt, linoryt, plastikoryt, itp.);
 do konkursu można zgłaszać prace pojedyncze lub zestawy prac pochodzących z ostatnich dwóch lat;
 każdy zgłoszony do konkursu ekslibris należy przesłać w trzech odbitkach autorskich, sygnowanych; wymiary znaku – maksymalny format B-6
( 125 x 176 mm), grafiki – maksymalny wymiar 150 x 130 mm;
 na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje:
imię i nazwisko autora, technika wykonania, data powstania
i nr opus znaku lub grafiki;
 do przesyłki z pracami należy dołączyć: 1) spis prac i ich wymiary, 2) pełne brzmienie napisów umieszczonych
na znakach, 3) rozszyfrowanie wszystkich skrótów i rysunków symbolicznych, 4) dokładny adres zamieszkania autora, 5) notkę biograficzną autora;
 prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora;
 organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych.

Prace należy dostarczyć do dnia 30 lipca 2010 r.
na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
plac Odrodzenia 4
58 – 370 Boguszów – Gorce

IV. Nagrody
 oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
 najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi
i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami .

V. Postanowienia końcowe
 prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora.
 ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 27 listopad 2010 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
 autorzy nagrodzeni oraz ci, których prace jury zakwalifikuje
na wystawę, zostaną poinformowani o wynikach konkursu.


dyrektor MBP–CK
Elżbieta Gajewska

You are cordially invited to participate in organized
by the Public Library – Cultural Center
in Bogush-Gorce,
4. International Biennial of Exlibris and Small Form Graphic

Mayor of Town
Waldemar Kujawa

Regulations

Honorary patronage: Mayor of Boguszów-Gorce

I Promoter
Town Public Library – Cultural Centre in Boguszów – Gorce

II Purpose
• Presentation of the most recent achievements and trends
in the field of exlibris and small graphic form
• Establishing a permanent forum for presentation and confrontation
of graphic artists’ achievements

III Terms of participation
• The Biennial is a competition open to both professional and
non-professional artists from all over the world.
• Each participant may submit an optional number of works made
with the relief printing technique ( wood engraving, linoleum-block printing, plastic engraving , etc. )
• Accepted are individual works or sets of works coming from the last two years.
• Each exlibris entered for the competition must be submitted in three author’s copies, duly signed; mark dimensions – maximum format B-6
(125 x 176 mm ), graphics dimensions – maximum format 150 x 130 mm.
• At the back of each work the following information must be placed :
– author’s first name and surname
– technique used
– date of release and opus number of the mark or graphics
• The shipment of works should include:
– list of works and their dimensions
– full reading of inscriptions placed on the marks
– full residence address of the author
– a biography note
• The works entered for the competition become the promoter’s property.
• Promoter reserves the right to free of charge reproductions of the works for advertising purposes and to personal data processing.

• Works must be delivered till 30 July 2010 at the address:
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
Plac Odrodzenia 4
58-370 Boguszów-Gorce
POLAND

IV Prizes
• Assessment of works entered for the competition will be done
by a jury appointed by the promoter.
• The best works will be awarded remunerations and diplomas
and those distinguished will be awarded diplomas.

V Provisions
• Announcement of the outcome of the competition and handing over the prizes will take place on 27 November 2010 .
• Winning works and those qualified by the jury will be displayed
at the post-competition exhibition in the galery BARBÓRKA.
• Awarded artists and those, whose works will be qualified
for the exhibition will be notified of the outcome of the competition
and date exhibition.

Director of Cultural Centre
Elżbieta Gajewska

zamieściła: Katarzyna Pierzchała