• 25 kwietnia 2017

  Konkurs Recytatorski ,,Smerfik”

 • 20 kwietnia 2017
 • W czwartek 20 kwietnia br. w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach odbył się finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „SMERFIK”.  

  W konkursie wzięło blisko 30 uczestników, z przedszkoli i szkół podstawowych całego powiatu wałbrzyskiego. Jak co roku uczestnicy konkursu prezentowali się w trzech kategoriach: „przedszkola i klasy 0”, „klasy I-II” oraz „klasy III”. Młodych recytatorów oceniało profesjonalne jury, w którego skład weszli:

  Pani Małgorzata Olkowska – emerytowana aktorka Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – przewodnicząca jury;

  Pani Iwona Lechtańska – bibliotekarz, Kierownik Filii nr 5 PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”   w Wałbrzychu

   oraz

  Pani Agnieszka Zdeb – Starszy inspektor Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.

  Po trwających prawie trzy godziny przesłuchaniach, jury wyłoniło następujących zwycięzców:

   

  W kategorii „przedszkola i klasy 0”:

  I miejsce – Maja Rogowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach

  II miejsce –Dawid Banaszek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach

  III miejsce – Miłosz Altheim z Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie

  Wyróżnienia – Julia Fret z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
                          Nataniel Zieliński  z Przedszkola Niepublicznego ,,Koniczynka”

  W kategorii „ klasy I-II”:

  I miejsce – Oliwia Nowak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu

  II miejsce – Justyna Michalik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie

  III miejsce – Zuzanna Romanik z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

  Wyróżnienia – Mateusz Rudnicki z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze Filia w Witkowie
                    Wojciech Sokołowski z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu

  W kategorii „klasy III”:

  I miejsce – Krzysztof Rumiński z Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach

  II miejsce – Paweł Sierota z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie

  III miejsce – Hubert Grzybiański z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach

      Paweł Szewczyk z  Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze

  Wyróżnienia  – Patryk Faron z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze Filia w Witkowie
                            Maja Przysucha z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu
                    

  Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz drobne nagrody a nauczyciele pamiątkowe dyplomy. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy natomiast wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy i już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

   

  VII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej im. Henryka Grajka

 • 10 kwietnia 2017
 • Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach,

  1. Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu i Małej Formy Graficznej

   

   

  Dyrektor MBP-CK

                                                                               

  Elżbieta Gajewska

   

   

  Regulamin

  1. Organizator Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie–Gorcach
  2. Cel
  • zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i tendencji w dziedzinie sztuki ekslibrisu oraz małej formy graficznej;
  • stworzenie stałego forum prezentacji i konfrontacji dokonań artystów grafików.

  III. Warunki uczestnictwa

  • Biennale ma charakter konkursu otwartego, w którym mogą uczestniczyć twórcy profesjonalni i nieprofesjonalni, z kraju i zagranicy;
  • każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość oryginalnych prac wykonanych w technikach grafiki warsztatowej;
  • do konkursu nie będą przyjmowane prace z użyciem technik komputerowych, fotografii i ksero;
  • do konkursu można zgłaszać prace pojedyncze lub zestawy prac pochodzących z ostatnich dwóch lat;
  • każdą zgłoszoną do konkursu pracę  należy przesłać w trzech odbitkach autorskich, sygnowanych; wymiary pola pracy: dla znaku – maksymalny format B-6 ( 125 x 176 mm), dla grafiki – maksymalny wymiar 150 x 130 mm;
  • na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje (TYLKO OŁÓWKIEM): imię i nazwisko autora, technika wykonania, data powstania i nr opus znaku lub grafiki;
  • do przesyłki z pracami należy dołączyć: 1) spis prac i ich wymiary, 2) pełne brzmienie napisów umieszczonych na znakach, 3) rozszyfrowanie wszystkich skrótów i rysunków symbolicznych, 4) dokładny adres zamieszkania autora oraz adres e-mail, 5) notkę biograficzną autora, 6) podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku;
  • prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora;
  • organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych oraz przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną wykorzystane dla celów realizacji konkursu oraz na potrzeby opracowania i wydania katalogu pokonkursowego.
  • Prace należy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

  Miejska Biblioteka Publiczna  – Centrum Kultury

  plac Odrodzenia 4

  58 – 370 Boguszów – Gorce

  IV. Nagrody

  • oceny prac zgłoszonych do konkursu dokona jury powołane przez organizatora;
  • najlepsze prace zostaną uhonorowane statuetkami ZŁOTA FORMA i dyplomami, zaś wyróżnione – dyplomami ;
  • wszyscy laureaci konkursu otrzymają katalog.

  V. Postanowienia końcowe

  • prace nagrodzone oraz zakwalifikowane przez jury będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii BARBÓRKA w siedzibie organizatora.
  • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 października 2017 r. podczas wernisażu wystawy pokonkursowej.
  • Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą pocztową i/lub e-mailową.

   

  You are cordially invited to participate in organized by the Public Library – Cultural Center in Boguszów-Gorce,

  7. International Biennial of Exlibris and Small Form Graphic

                                                                         Director of Cultural Centre

                                                                            

                                                                         Elżbieta Gajewska

  Regulations

   I    Promoter

           Town Public Library – Cultural Centre in Boguszów – Gorce

  II    Purpose

  • Presentation of the most recent achievements and trendsin the field  of exlibris and small graphic form
  • Establishing a permanent forum for presentation and confrontation of graphic artists’ achievements

  III   Terms of participation

  • The Biennial is a competition open to both professional and non-professional artists from all over the  world.
  • Each participant may submit an optional number of works made in the techniques of graphic art.
  • The competition will not be accepted work with computer technology, photography and photocopying.
  • Accepted are individual works or sets of works coming from the last two years.
  • Each exlibris entered for the competition must be submitted in three author’s copies, duly signed; dimensions of the field work: to sign – maximum format B-6(125 x 176 mm ), for graphics – maximum format 150 x 130 mm.
   • At the back of each work the following information must be placed (only pencil):

  –  author’s first name and surname

  –  technique used

  –  date of release and opus number of the mark or graphics

  • The shipment of works should include:

  –  list of works and their dimensions

  –  full reading of inscriptions placed on the marks

  – full  residence address of the author and e-mail

  – a  biography note

  • The works entered for the competition become the promoter’s property.
  • Promoter reserves the right to free of charge reproductions of the works for advertising purposes and to personal data processing. Personal data will be used for purposes of administering the contest and for preparing and publishing the catalog of the competition and the publication of my image.
  • Works must be delivered till 31 August 2017 at the address: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury Plac Odrodzenia 4 58-370 Boguszów-Gorce POLAND

  IV  Prizes

  • Assessment of works entered for the competition will be done by a jury appointed by the promoter.
  • the best works will be awarded statuettes GOLDEN FORM and diplomas and those distinguished will be awarded diplomas.
  • All winners will receive a catalog.

   V   Provisions

  • Announcement of the outcome of the competition and handing over the prizes  will take place on 20  October 2017 .
  • Winning works and those qualified by the jury will be displayed at the post-competition exhibition in the galery BARBÓRKA.
  • Awarded artists and those, whose works will be qualified for the exhibition will be notified of the outcome of the competition and date exhibition.